Algemene voorwaarden

 • Bij aanmelding ontvangt u per mail een bevestiging van de inschrijving. Dit is nog geen bewijs van deelname !
 • Zodra u van ons een factuur ontvangt bent u ingeschreven als deelnemer.
 • Indien het verschuldigde bedrag niet vóór de gestelde betaaldatum op de bankrekening van de organisatie is bijgeschreven, dan staat het de organisatie vrij om andere gegadigde(n) voor de Jaarmarkt in te (laten) schrijven en vervalt het recht op een voorkeur plek.
 • De organisatie heeft het recht om door de deelnemer geboekte markt te annuleren, indien de deelnemer in gebreke is gebleven, zonder dat daaruit enige verplichting voor de organisatie uit voortvloeit.
 • Deelnemers welke voor 12.00 uur niet op de markt aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een plaats dan wel kraam. Het betaalde standgeld wordt niet teruggestort.
 • Met de invulling van de kramen mag worden begonnen zodra de kramen staan.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook. Tevens schade toegebracht door weersomstandigheden (bijv. omvallende marktkramen) komen voor risico van de deelnemer zelf.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door weersomstandigheden.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een tegenvallende opkomst van publiek of slechte verkoop. Zij zal wel zo veel mogelijk doen om een zo groot mogelijk publiek te trekken en van de markt een succes te maken.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal in welke vorm dan ook.
 • Als een deelnemer door warenwet, namaakbestrijding, politie of brandweer van verdere deelname wordt uit gesloten kan hij geen recht doen gelden op terugbetaling van reeds betaalde bedragen.
 • Als deelnemer in de foodsector bent U verplicht zich te houden aan de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren.
 • De deelnemer mag alleen die goederen verkopen, waarvan melding is gemaakt in de opdrachtbevestiging gemeld aan de organisatie. De organisatie heeft het recht de verkoop van andere goederen, dan waarvoor is ingeschreven, aan de deelnemer te ontzeggen.
 • U kunt tot 4 weken voor aanvang van de markt annuleren, restitutie wordt echter niet verleend, uitgezonderd bijzondere omstandigheden (zulks ter beoordeling van de organisatie). Annuleert u binnen 4 weken voor aanvang van de markt, dan bent u ons het gehele bedrag en €10,- aan administratiekosten verschuldigd.
 • Het aanbieden van muziek door middel van een geluidsinstallatie mag alleen indien vooraf toestemming van de organisatie is verkregen en mag nimmer tot overlast van de overige deelnemers leiden. Bij geconstateerd overlast heeft de organisatie het recht in te grijpen.
 • De markt wordt gehouden van 13.00 tot 21.00 uur.
 • Standhouders kunnen pas na 21.00 uur het marktterrein verlaten.
 • Om 22.00 uur dient de hoofdrijbaan (Hoofddiep) vrij te zijn voor verkeer.
 • De hoofdrijbaan is vanaf 10.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Pas dan mogen, op aanwijzing van de marktmeesters, de plaatsen ingenomen worden. Alle gehuurde kramen zullen dan gereed staan.
 • Degene, die standplaats inneemt of zijn vervanger is verplicht de standplaats en de omge­ving schoon te houden en alle afval ter plaatse direct te verwijderen.
 • Neem de factuur mee naar de markt zodat wij kunnen controleren of u bij ons deelnemer bent.
 • EHBO is aanwezig op het pleintje bij de witte kerk
 • De marktmeesters zijn te herkennen aan de gele hesjes.